Praktijken - Friesland

Fysiotherapie, Revalidatie en Manuele therapie in Friesland

Aalsum Abbega Abbegaasterketting
Abbengawier Achlum Aegum
Akkerwoude Akkrum Akmarijp
Allardsoog Allingawier Almenum
Ameland Anjum Anneburen
Appelscha Arkens Arkum
Arum Atzeburen Augsbuurt
Augustinusga Baaiduinen Baard
Baarderburen Baburen Baijum
Bakhuizen Bakkeveen Balk
Ballingbuur Ballum Bandsloot
Bantega Bargebek Bartlehiem
Beers Beetgum Beetgumermolen
Beetsterzwaag Bergum Berlikum
Bernsterburen Birdaard Birnstum
Blauwhuis Blesdijke Blessum
Blija Boelenslaan Boer
Boijl Boksum Bollingawier
Bolsward Bonkwerd Bontebok
Boornbergum Boornzwaag Bornwird
Bornwirdhuizen Boteburen Bozum
Brantgum Breezanddijk Britsum
Britswerd Broek Broeksterwoude
Brongerga Buitenpost Buitenstverlaat
Burgum Burgwerd Burum
Commissiepolle Cornjum Cornwerd
Damwoude De Blesse De Blokken
De Hoeve De Knijpe De Tike
De Valom De Veenhoop De Wilgen
Dedgum Deersum Deinum
Delburen Delfstrahuizen Dijken
Dijkshorne Dokkum Dokummer Nieuwe Zeilen
Domwier Dongjum Doniaburen
Doniaga Donkerbroek Draaisterhuizen
Drachten Drachtstercompagnie Drieboerehuizen
Driesum Drogeham Dronrijp
Echten Echtenerbrug Edens
Ee Eemswoude Eesterga
Eestrum Egbertsgaasten Eilanderbult
Elahuizen Engelum Engwerd
Engwier Engwierum Exmorra
Exmorrazijl Ferwerd Ferwoude
Finkeburen Finkum Firdgum
Flansum Fochteloo Folgeren
Follega Folsgare Fons
Formerum Foudgum Franeker
Friens Frieschepalen Gaast
Gaasten Gaastmeer Galamadammen
Garijp Gauw Genum
Gerkesklooster-Stroobos Gersloot Giekerk
Giekerkerhoek Gietersebrug Goenga
Goengahuizen Goingarijp Gooium
Gorredijk Goutum Grauwe Kat
Greonterp Groot Medhuizen Grote Wiske
Grouw Haijum Hallum
Halummerhoek Hantemeruitburen Hantum
Hantumhuizen Hardegarijp Harich
Harkema Harkezijl Harlingen
Hartwerd Haskerdijken Haskerhorne
Hatsum Haule Haulerwijk
Hee Heeg Heerenveen
Hemelum Hemert Hemmemabuurt
Hempens Hemrik Hemrikerverlaat
Hennaard Herbaijum Hiaure
Hichtum Hidaard Hieslum
Hijlaard Hijum Hindeloopen
Hitzum Hogebeintum Hollum
Holwerd Hommerts Hoogzand
Hooibergen Hoorn Hoornsterzwaag
Hoptille Hornsterburen Horp
Houtigehage Huins Idaard
Idsegahuizum Idserdaburen Idskenhuizen
Idzega IJlst IJsbrechtum
Indijk Iniaheide Irnsum
Itens Janssenstichting Janum
Jellum Jelsum Jeth
Jislum Jonkershuizen Jonkersland
Jorwerd Joure Jousterp
Jouswerd Jouswier Jubbega
Jutrijp Kaart Katlijk
Kerkeburen Kettingwier Kie
Kiesterzijl Kimswerd Kingmatille
Kinnum Klein Groningen Klein Medhuizen
Kleine Gaastmeer Kleine Wieren Kleine Wiske
Kleinegeest Klooster-Lidlum Koehool
Kolderwolde Kollum Kollumerpomp
Kollumerzwaag Kooihuizen Kooisloot
Kootstertille Kornwerderzand Kortehemmen
Kortezwaag Koudehuizum Koudum
Koufurderrige Kubaard Kuikhorne
Laad en Zaad Laaxum Landerum
Langedijke Langelille Langezwaag
Langweer Leeuwarden Legemeer
Lekkerterp Lekkum Lemmer
Lichtaard Lies Lioessens
Lions Lippenhuizen Littenserburen
Loenga Lollum Longerhouw
Luchtenveld Luinjeberd Lutjelollum
Lutkewierum Luxterhoek Luxwoude
Lytshuzen Maemert Makkinga
Makkum Mantgum Marrum
Marssum Meilahuizen Menaldum
Metslawier Middelburen Midlum
Midsburen Midsland Miedum
Mildam Minnertsga Mirns
Moddergat Molenend Molkwerum
Morra Moskou Munnekeburen
Munnekezijl Murmerwoude Naarderburen
Nes Niawier Nieuw Buren
Nieuwe Vaart Nieuwebildtdijk Nieuwehorne
Nieuweschoot Nij Altoenae Nij Beets
Nijeberkoop Nijega Nijehaske
Nijeholtpade Nijeholtwolde Nijelamer
Nijemirdum Nijetrijne Nijezijl
Nijhuizum Nijklaester Nijland
Noordbergum Oenkerk Offingawier
Oldeberkoop Oldeboorn Oldeholtpade
Oldeholtwolde Oldelamer Oldeouwer
Oldetrijne Olterterp Oost-Vlieland
Oosterbierum Oosterend Oosterlittens
Oostermeer Oosternijkerk Oosterstreek
Oosterwierum Oosterzee Oosthem
Oostmahorn Oostwoude Opeinde
Oppenhuizen Oranjewoud Oude Leije
Oude Schouw Oude Terp Oudebildtzijl
Oudega Oudehaske Oudehorne
Oudemirdum Oudeschoot Oudkerk
Oudwoude Ouwster-Nijega Ouwsterhaule
Paesens Parrenga Peins
Peperga Petersburg Piaam
Pietersbierum Pingjum Poppingawier
Quatrebras Raard Rauwerd
Ravenswoud Reidswal Reitsum
Ried Rien Rijperkerk
Rijs Rijtseterp Rinsumageest
Ritsumazijl Rohel Roodhuis
Roodkerk Roordahuizum Roptazijl
Rotstergaast Rotsterhaule Rottevalle
Ruigahuizen Sandfirden Schalsum
Scharl Scharneburen Scharnegoutum
Scharsterbrug Schettens Schiermonnikoog
Schillaard Schingen Schoterzijl
Schraard Seerijp Sexbierum
Siegerswoude Sijbrandaburen Sijbrandahuis
Sint Annaparochie Sint Nicolaasga Sint-Jacobiparochie
Sintjohannesga Slappeterp Slijkenburg
Sloten Smalle Ee Smallebrugge
Snakkerburen Sneek Snikzwaag
Sondel Sonnega Spanga
Spannenburg Spannum Spitsendijk
Stavoren Steggerda Stiens
Stroobos Suameer Suawoude
Surhuisterveen Surhuizum Swichum
Tacozijl Teerd Teerns
Teijeburen Ter Idzard Terband
Tergracht Terhorne Terkaple
Ternaard Teroele Terschelling
Terwispel Terzool Tibma
Tichelwerk Tietjerk Tijnje
Tirns Tjalhuizum Tjalleberd
Tjerkgaast Tjerkwerd Triemen
Trophorne Twijzel Twijzelerheide
Tzum Tzummarum Uilesprong
Uitwellinerga Ureterp Vaardeburen
Veenklooster Veenwouden Veenwoudsterwal
Vegelinsoord Veneburen Vierhuis
Vijfhuizen Vinkega Visbuurt
Vlieland Vosseburen Vrouwbuurtstermolen
Vrouwenparochie Waaxens Wanswerd
Warfstermolen Warga Warns
Warstiens Wartena Waskemeer
Weidum Welsrijp West aan Zee
West-Terschelling Westergeest Westernijkerk
Westhem Westhoek Wetsens
Wier Wierum Wieuwerd
Wijckel Wijnaldum Wijnjeterpverlaat
Wijnjewoude Wijns Wijtgaard
Witmarsum Witveen Wolsum
Wolvega Wommels Wons
Workum Woudsend Wouterswoude
Ypecolsga Zandhuizen Zurich
Zwaagwesteinde Zwagerbosch Zwarte Haan
Zweins